Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Név, elektronikus levélcím, irányítószám adatának megadásával, az „Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” felirat előtt található checkbox-ba elhelyezett jellel és a „Feliratkozom” gombra kattintással iratkozhat fel a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség email tájékoztató szolgáltatására. A feliratkozással hozzájárul, hogy közölt személyes adatait (név, email cím, irányítószám) a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.) véleménykérés, tájékoztatás és kapcsolattartás céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára alapján, hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig.

A személyes adatok adatkezelője a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.). A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja és betekintést nem biztosít. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozáshoz, és a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A helyesbítéshez és törléshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan, vagy törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlésre jogosult az érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; , illetve az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A hozzájárulás visszavonásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásához esetén az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.

Az érintett a jogainak érvényesítésével, megsértésével az adatkezelőhöz (a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség; 1062 Budapest, Lendvay utca 28.; email.leiratkozas@fidesz.hu), illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

Cookie-k (sütik) elfogadása

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák, könnyítsék és segítsék az oldal használatát. Az Cookie-k (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; véletlenszerűen generált egyedi számát, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódhat. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől. Az „ELFOGADOM” gombra kattintással Ön hozzájárul, hogy a webszerver az alábbi Cookie-kat helyezze el a számítógépén.

Süti típusMit csinál?A süti gyűjt személyes adatokat vagy azonosít?Megőrzési idő
Session IDA süti a munkamenet azonosítóját tartalmazza, alapvetően szükséges ahhoz, hogy a látogató használhassa a különböző funkciókat, így például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezést.Nem azonosít egyénilegA süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.
Route IDA süti a látogatói számítógép és a kiszolgáló szerver összerendelését segíti elő, így a forgalom megfelelő szerverhez terelését teszi lehetővé.Nem azonosít egyénilegA süti a munkamenet végéig él, azt követően lejár.

Az anonim látogatóazonosító kontrollálása és törlése

Az internet böngészőben beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén. A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányoznia böngészője beállítási lehetőségeit.